A településkép szabályai - vállalkozóknak

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2017.10.19

Olvasási idő:


Ez a tartalom 2084 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A településkép védelmét szabályozó alap-joszabály (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) és a Településképi Arculati Kézikönyv több ponton is újdonságokat hozott az építésügy területén. A településkép védelmére vonatkozó szabályok közül az alábbiakban három olyan jogintézményt vagy eljárást, emelünk ki, amely fontos lehet az építőipari vállalkozóknak.

A településképet szabályozó alap-jogszabály, a 2016. évi LXXIV. törvény adja meg a felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy az említett három szabályra megalkossák az önkormányzati rendeletüket. A részletszabályok a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben találhatóak meg [a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet].
 
A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 
A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít. A települési önkormányzat ezt a lehetőséget nemcsak biztosítja, hanem önkormányzati rendeletében kötelezővé is teheti. A szakmai konzultáció megtartásának feladat az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati főépítész folyamatos foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladata.
 
Fontos és jó tudni, hogy szakmai konzultációról készült emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során. A másik fontos dolog, hogy a települési önkormányzat a településképi konzultációért, tájékoztatásért díjat nem számíthat fel.
 
A településképi véleményezési eljárás
 
A településképi véleményezési eljárást mindig az építésügyi engedélyezési eljárás előtt kell lefolytatni. A polgármester a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez. A polgármester a véleményének kialakításához az általa megalkotott önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint ki kell kérnie az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. 
 
A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. 
 
A véleményezési eljárás során a polgármester megvizsgálja, 
hogy a kérelem megfelel-e a településképi követelményeknek, 
hogy településképi rendelet hiányában a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) illeszkedik-e a településképbe, érvényre jutnak-e a helyi építészeti érték védelme, 
a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,
közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.
 
Fontos információ, hogy az építtetőnek a kérelmét papír alapon kell benyújtania, a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt pedig elektronikus formában az ÉTDR-en (az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) keresztül az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre kell feltöltenie. Ezt követően a polgármesternek az ÉTDR-hez hozzáférést kell biztosítani, hogy a csatolt dokumentumokat meg tudja nézni.  
 
A kérelemnek logikusan tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. 
 
A kérelemhez mellékelt építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,
ha tervezett, a reklámhordozók ábrázolását,
a rendeltetés meghatározását, valamint
a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírást.
 
A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját.
 
A polgármester vagy főpolgármester véleményében engedélyezésre (feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül) javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeknek.
 
 A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre. Ha a polgármester a 15 napon belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
Jó tudni, hogy a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.
 
A településképi bejelentési eljárás
 
A második eljárás a településképi bejelentési eljárás, melyet az önkormányzat polgármestere/főpolgármestere folytat le településképi rendeletben meghatározott esetekben és módon hatósági engedélyhez vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. A településképi bejelentési eljárást az ügyfél bejelentés formájában a polgármesternél/főpolgármesternél kezdeményezi. A tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester/főpolgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg.
 
A polgármester – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével – településképi bejelentési eljárást (bejelentési eljárás) folytathat le
az építési engedélyhez nem kötött olyan építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
azon reklámhordozók tekintetében, melyek elhelyezését,
azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását
a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett.
 
A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a folytatni vagy tervezni kívánt építési tevékenységet, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, a telek helyrajzi számát, az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.
 
A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.
 
A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hatósági határozatban
a tervezett építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást, feltétel meghatározásával vagy anélkül tudomásul veszi, ha a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó, vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek,
megtiltja az építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 2. és 3. pontban meghatározott követelményeknek, vagy a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelménynek.
 
A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását. A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatók.
? A polgármester (főpolgármester) településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. 
? Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) a településképi rendeletben a településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben 1 000 000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el (településképi bírság). 
 
A polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.