Bejelentkezés
Hulladékgazdálkodás – új ismeretek és még újabb feladatok
A hulladékgazdálkodás elsődleges célja a környezetszennyezés megelőzése, és a környezet terhelésének csökkentése. Ennek megvalósításához a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott hulladékgazdálkodási ismeretekre van szükségük, hogy képesek legyenek az ismereteik birtokában hulladékgazdálkodási tevékenységüket, feladataikat a jogszabályok által előírt módon végrehajtani. Ebben nyújt segítséget mellékelt hulladékgazdálkodási szabályzatunk.

"Hulladékgazdálkodási szabályzat (2018)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Hulladéktermelőnek minősül, akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez. Hulladékbirtokos az a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van. 
A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetnek úgy kell végezni hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül, hogy az 
- ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, 
- ne okozzon zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és 
- ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Tekintettel a gazdálkodó szervezetek igen szerteágazó hulladékgazdálkodási kötelezettségeire és feladataikra, melyek teljes körű ismertetése − terjedelmi okok miatt – itt és most nem megoldható − javasolt a mellékelt Hulladékgazdálkodási szabályzat összeállítása.

Hulladékgazdálkodási tevékenység 

A hulladékgazdálkodás fogalmát, valamint a főbb értelmező rendelkezéseket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) tartalmazza.
Hulladékgazdálkodás: 
- a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, 
- a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, 
- a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint 
- a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási tevékenysége – a fent felsorolt célok érdekében – magában foglalja a hulladék előzetes gyűjtését, tárolását és átadását a gyűjtőnek.

Hulladék bármely anyag vagy tárgy lehet, amelytől termelője/birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Kiterjesztett gyártói felelősség elve 

A hulladék megelőzése szempontjából igen fontos szerepe van valamennyi gyártónak; melyhez ismernie (és betartania!) kell – az alábbiakban közölt − kiterjesztett gyártói felelősség elvét.

A gyártó a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért. 
Ide értendő 
- a felhasznált alapanyagok megválasztása, 
- a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá 
- a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezése.
A kiterjesztett gyártói felelősség alapján a gyártó felelős továbbá 
- a visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, 
- a termékből származó hulladék átvételéért, gyűjtéséért, valamint 
- a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják [Ht. 3. § (1) bekezdés, b) pont].

A hulladék csoportosítása

A hulladékot a hulladék jellege és fajtája, típusa szerint a vállalkozónak el kell különíteni, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését. 

A hulladék elkülönítéséhez ismerni kell a hulladék csoportosításának lehetőségeit. A hulladék csoportosítása, elkülönített gyűjtése történhet az alábbiak szerint:
- a hulladék jellege: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője;
- a hulladék fajtája, összetétele alapján (biohulladék, élelmiszer- és konyhai hulladék, háztartási hulladék, lomhulladék és vegyes hulladék); továbbá
- a hulladéktípusnak megfelelően a hulladékjegyzék [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] szerint.

A hulladék eredete szerint megkülönböztethető a Ht. alapján:
- települési hulladék (kommunális hulladék): a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, 
- termelési (nem veszélyes) hulladék (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási),
- hulladékolaj.
Ez utóbbi három csoporton belül lehet a hulladék − jellege alapján − veszélyes vagy nem veszélyes hulladék.

Veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék a hulladék jellege szerinti csoportosításban.
Ilyen veszélyességi jellemző lehet: HP 1 „Robbanásveszélyes”, HP 2 „Oxidáló”, HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4 „Irritáló” - bőrirritáció és szemkárosodás,stb.

A hulladék besorolása 

A hulladék előzetes gyűjtése előtt a hulladék termelőjének, vagy − ha az nem állapítható meg – birtokosának, a hulladékot típus és jelleg szerint − a hulladékjegyzéknek meghatározottak alapján – előzetesen be kell sorolni.
A besorolás a hulladékjegyzék kódjai alapján történik, amelyet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák. (Az 1. és 2. mellékleteinek használatát e rendelet 3. melléklete írja elő, „Útmutató a hulladékjegyzék használatához”címmel.)
Amennyiben besorolási kötelezettségének a hulladéktermelő/hulladékbirtokos nem vagy nem megfelelően tesz eleget, abban az esetben a hulladékot a hulladék termelőjének vagy birtokosának telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság − a hulladék termelőjének vagy birtokosának költségén − besorolja, és ennek tényét jogszabály előírásainak figyelembevételével határozatban megállapítja.

A hulladék gyűjtése 

A gazdálkodó szervezet tevékenysége során számos veszélyes, valamint nem veszélyes hulladék képződik. Ilyenek lehetnek például:
- fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
- szerves/szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék
- hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék stb.
Mielőtt a hulladék gyűjtője, − a hulladék ártalmatlanítása, a hulladékstátusz megszűnése céljából −, a hulladékot a hulladékbirtokostól átveszi, a hulladékbirtokos köteles a hulladék – a Ht. alapján, meghatározott szempontok szerinti − előzetes gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy – különböző lehetőségek közül választva − gondoskodjon a hulladék kezeléséről. 
Amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható, a vállalkozó, mint hulladéktermelő a hulladék előzetes gyűjtését saját tulajdonú és/vagy bérelt ingatlanán (a továbbiakban: ingatlan) végzi. 
A képződött hulladék gyűjtése, előzetes tárolása hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezhető az ingatlan területén. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
A hulladék gyűjtése a hulladék fajtája és jellege − adott esetben−, típusa szerint elkülönítve a képződés helyén történik. Ebben az esetben beszélünk elkülönített gyűjtésről, lehetővé téve ezzel a hulladék egyedi módon történő kezelését.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
 

2018-04-15

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.