Bejelentkezés
Akinek nagyon figyelnie kell – az építési műszaki ellenőr szerződése
Több fővállalkozó esetén az építési műszaki ellenőrnek kell összehangolnia a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodnia arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkákról tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésére álljanak. Az alábbiakban röviden kiemeljük a műszaki ellenőr legfontosabb feladatait, továbbá felhívjuk a figyelmet azokra a rendelkezésekre, amelyek nem kötelezőek ugyan, de érdemes a megbízási szerződésbe belefoglalni. Tekintse meg a műszaki ellenőr, írásunkhoz kapcsolódó szerződésmintáját és tekintsen bele a további, építési szerződéssel kapcsolatos iratmintákba is!

"Megbízási szerződés (építési műszaki ellenőr)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A műszaki ellenőr feladatainak meghatározásakor a Polgári Törvénykönyv, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), és az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési Kódex) rendelkezéseit vesszük alapul.
 
A műszaki ellenőr feladatait tartalmazó, írásos szerződésbe mindenekelőtt rögzíteni kell, hogy az építési műszaki ellenőr egyáltalán milyen építőipari kivitelezési tevékenységben vesz részt, annak a helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontját. Mindezek mellett a szerződésnek, értelemszerűen, tartalmaznia kell az építési műszaki ellenőr díját, díjának fizetési módját, határidejét, továbbá az építési műszaki ellenőr jogszabályban meghatározott feladatain és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.
 
A Kivitelezési Kódex szerint az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámlájának kiegyenlítéséig tart. Ettől eltérően az építtető és az építési műszaki ellenőr megállapodhatnak, hogy a szerződést már a kivitelezés megkezdése előtt az előkészítő tevékenységre, illetve a kivitelezés megvalósulását követően a létesítmény garanciális bejárásának lebonyolításáig kötik meg. 
Az építési műszaki ellenőrt nemcsak a kivitelezés folyamatába, hanem – ha a beruházás közbeszerzés köteles – már a kivitelezést megelőző tervezési feladatra is be lehet vonni. Ennek megfelelően szerepet kaphat már az engedélyezési és kiviteli tervek készítése közben lefolytatott konzultációkon, részt vehet a tervező által megvalósításra javasolt műszaki alternatívák műszaki-, gazdaságossági elemzésében, javaslatot tehet a műszaki és gazdaságossági szempontból megfelelő megoldások alkalmazására. Az építési műszaki ellenőr az elkészült engedélyezési és kiviteli terveket felülvizsgálhatja, ha szükséges, műszaki szempontból véleményezheti, szükség esetén a tervezővel egyeztetheti, majd javaslatot tehet az építtetőnek a terv jóváhagyására. 
 
Ha a kivitelezésre közbeszerzést kell kiírni és az építtetőnek a közbeszerzések intézésére nincs meg a megfelelő kompetenciája, az építési műszaki ellenőrnek feladata lehet a közbeszerzéssel összefüggő feladatok intézése. Így például:
- a szükséges ajánlatkérési dokumentáció összeállítása, 
- az ajánlatadásra meghívott kivitelezők listájának összeállítása, 
- az előminősítés elvégzé¬se, 
- a szakmai-pénzügyi alkalmasság vizsgálata, 
- az ajánlatok kiértékelése, 
- az ajánlatok teljességének ellenőrzése, korrekciók elvégzése, 
- a versenytárgyalás lebonyolítása, javaslattétel a vállalkozó kiválasztására, 
- a vállalkozói szerződés összeállítása, szerződéskötést megelőző tárgyalások lefolytatása, bankgaranciák és biztosítások ellenőrzése. 
 
Mindezen feladatokat az építési műszaki ellenőr megbízási szerződésében tételesen rögzíteni kell, mivel a Kivitelezési Kódex ezeket a feladatokat kötelezően nem írja elő számára.  
 
Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselője, ebben a minőségében bírja mindazon jogokat és kötelezettségeket, melyekkel az építtető megbízza. Az építési műszaki ellenőr feladata a kivitelezés során a hibák és hiányosságok lehetőség szerinti megelőzése, amit megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosít. 
Az építési műszaki ellenőr ellát bizonyos, építtetőhöz tartozó feladatokat is. Ilyen feladat a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatása. Ezzel a feladattal jár együtt a kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján. Az építési műszaki ellenőr felelős a kivitelező részére történő építési munkaterület átadásáért. 
Hasznos lehet meghatározni a műszaki ellenőr számára az e-naplóba történő bejegyzés gyakoriságát, az építtető bejegyzésről történő tájékoztatásának módját, továbbá az építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat. Javasolt előírni az építési műszaki ellenőr számára, hogy milyen gyakran készítsen fényképes jelentést az építtető részére a kivitelezés előrehaladásáról, a megoldandó problémákról. 
 
A szerződésbe javasolt minél részletesebben belefoglalni azt az építtetői kötelezettséget, miszerint a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat köteles a műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátani az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított pl. 48 órán belül. Ha az építtető ezt nem tudja teljesíteni, legyen értesítési kötelezettsége az építési műszaki ellenőr felé, hogy mikor tudja a rendelkezésére bocsátani a kért dokumentumokat. 
A kapcsolattartás módját is javasolt különös részletességgel és pontossággal meghatározni, illetve azt, hogy a megbízási szerződés tárgyával kapcsolatosan felmerülő feladatok ellátásra vonatkozóan akár e-mailben, faxon vagy postai úton történő megkeresésre az építési műszaki ellenőr köteles egy meghatározott időn belül a megkereséshez hasonlóan írásban válaszolni.  
 
A szerződés kiemelten fontos eleme, hogy az építtető (ezt a Ptk. is kimondja a megbízási szerződésnél általánosan) jogosult az építési műszaki ellenőrnek utasítást adni, de ezek az utasítások nem korlátozhatják az építési műszaki ellenőrt és nem terjedhetnek ki a feladat megszervezésére valamint nem tehetik a feladatot terhesebbé. Az építtető jogosult az építési műszaki ellenőr teljesítését bármikor ellenőrizni, de ez nem akadályozhatja a műszaki ellenőrt a feladat ellátásában. 
Az építési műszaki ellenőr feladata, hogy a jótállási/garanciális idő lejárta előtt összehívja az érintetteket helyszíni ellenőrzésre, hibalistát állítson össze. A bejárásról jegyzőkönyvet készít, majd e jegyzőkönyv alapján ellenőrzi az esetleges javítások szakszerűségét, minőségét. 
 
2018-04-20

Tudjon meg mindent a cégkapuról

Segédletünkben összegyüjtöttük a január elsejétől életbe lépő változások gyakorlati útmutatóit.

Ha már előfizetőnk, kérjük, jelentkezzen be és keresse a "Cégkapu segédletek" menüpontot.

Előfizetés nélkül pedig kérje díjmentes segédletünk hozzáférését ingyenes regisztrációval!


Az űrlap kitöltését követően azonnal elküldjük Önnek e-mailen a Cégkapu segédleteket!
A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait.